www.onewellness-center.com

เกี่ยวกับเรา

นิยามของ Wellness “เวลเนส” ในแบบของเรา  คือ การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมทั้งร่างกายและจิตใจ โดยมุ่งเน้นที่การป้องกันก่อนการเกิดโรค และมีการปรับการใช้ชีวิตด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่และวิทยาการการแพทย์ทางเลือก มาดูแลสุขภาพควบคู่กันไป หรือที่เรียกว่า Integrative medicine เพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์ของการมีสุขภาพองค์รวม (Holistic Medicine) และความเป็นอยู่ที่ดี (Well being)

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน One Wellness Center เป็น Health Community ที่ต่อยอดมาจากเครือโรงพยาบาลใกล้หมอ โดย พญ.จีรวรรณ เวศกิจกุล ผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลลำพูนใกล้หมอ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพในเชิงการป้องกันก่อนการเกิดโรค และมีความต้องการมอบสุขภาพที่ดีให้แก่สังคมคนรักสุขภาพ มุ่งเน้นให้ผู้ที่สนใจด้านสุขภาพมีสุขภาพ ที่ดียิ่งขึ้น แม้ว่ายังไม่มีโรคภัยก็ตาม โดยยึดหลักการดูแลสุขภาพองค์รวม บนฐานความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ของร่างกายมนุษย์ และการศึกษาวิจัยที่ทันสมัย เพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์ของการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

Motto ของเราคือ Good Health, Greatest Wealth การมีสุขภาพที่ดี คือความมั่งมีทีดีที่สุด เราได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสุขภาพ และพร้อมที่จะเป็นศูนย์รวมการดูแลสุขภาพ สนับสนุนให้ผู้คนสนใจด้านการดูแลสุขภาพมากขึ้น เป็นสถานที่ ให้บริการการดูแลสุขภาพแบบครบวงจร

มุมมองด้านสุขภาพ

เรื่องของสุขภาพเริ่มเป็นที่สนใจในทุกช่วงวัย ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทำให้ผู้คนสามารถเข้าถึงข้อมูลความรู้ด้านสุขภาพได้ง่ายมากขึ้น จึงเป็นที่ตระหนักถึงมากขึ้นเรื่อยๆ จากโลกที่ค่อยๆเปลี่ยนไป ไม่ว่าจะเป็นภาวะโรคร้อน มลพิษ การปนเปื้อนของสารเคมี อาหารการกิน กิจวัตรประจำวัน ล้วนมีผลกระทบต่อสุขภาพร่างกาย ทำให้ในหลายๆครั้ง เกิดเหตุไม่คาดฝันทำให้ที่มีผู้คนต้องป่วยถึงแม้ว่ายังไม่สมควรแก่เวลาที่จะป่วย ซึ่งเรามีความสามารถและมีความพร้อมที่จะเป็นหนึ่งในผู้ที่จะสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของสุขภาพ และ ให้บริการส่งเสริมสุขภาพเพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์ของการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีได้

Vision

เป็นศูนย์ส่งเสริมดูแลสุขภาพครบวงจรที่มีมาตรฐานระดับสากล ตอบโจทย์สังคมผู้สูงอายุ และเทรนด์การดูแลสุขภาพ ด้วยเทคโนโลยีและวิทยาศาสตรที่ทันสมัย ผสมผสานกับวิทยาการการแพทย์ทางเลือก โดยให้การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ตั้งแต่ผู้ที่สุขภาพดี ตลอดจนผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพ ทั้งผู้คนในพื้นที่ และ นักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

Mission

เป็นศูนย์ส่งเสริมดูแลสุขภาพครบวงจรที่มีมาตรฐานระดับสากล ตอบโจทย์สังคมผู้สูงอายุ และเทรนด์การดูแลสุขภาพ ด้วยเทคโนโลยีและวิทยาศาสตรที่ทันสมัย ผสมผสานกับวิทยาการการแพทย์ทางเลือก โดยให้การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ตั้งแต่ผู้ที่สุขภาพดี ตลอดจนผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพ ทั้งผู้คนในพื้นที่ และ นักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ